INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO - AMSTERDAM
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Sjakoo's ramsj lijst:

Auteur: AMOK (Anti Militaristisch Onderzoeks Kollektief)
Titel: Vuile handen
Sub titel: Wapenhandel met Indonesië

Dit boek is het resultaat van gezamenlijk Europees onderzoek naar wapenhandel van Westerse landen met het dictatoriale regime in Indonesië. Mensenrechten blijken geen enkele rol te spelen in de besluitvorming rondom wapenexport naar Indonesië. De strategische ligging van Indonesië doet alle legale bezwaren te niet. Een oproep tot wereldwijde boycot van leveringen van wapens aan Indonesië.

1995, 72 pag., van € 5.6 voor € 2.1
Papieren Tijger/AMOK, Breda, ISBN 90-6728-046-1


Auteur: Arendt, Hannah
Titel: Het Zionisme bij nader inzien
Sub titel:

'Zelfs al zouden de joden de oorlog winnen, dan nog zou het uitlopen op de vernietiging van de unieke mogelijkheden en de unieke prestaties van het zionisme in Palestina. Het land dat zou ontstaan, zou er heel anders uitzien dan de droom van Joden overal ter wereld, van zionisten en met-zionisten. De "zegevierende" joden zouden gaan leven in een land omringd door een geheel vijandige Arabische bevolking, in isolement binnen grenzen die voortdurend bedreigd worden, zozeer in beslag genomen door fysieke zelfverdediging dat alle andere belangen en activiteiten erin zouden verdrinken.' Hannah Arendt in mei 1948, luttele dagen voordat de staat Israël werd uitgeroepen en de eerste oorlog met Israëls Arabische buurlanden uitbrak. In de jaren voorafgaand aan de oprichting van Israël hield Hannah Arendt zich intensief bezig met de zionistische politiek. Ze hield haar hart vast voor de toekomst van de joodse staat en zag de gevaren die de zionistische idealen te gronde zouden richten. Scherpzinnig, onafhankelijk en onverschrokken geeft Arendt haar visie en provoceert ons tot discussie. Hella Rottenberg toont in haar inleidend essay aan dat zestig jaar na dato haar opstellen verrassend actueel en prikkelen tot nadenken over de oorzaken van het Midden-Oostenconflict en de redenen waarom het niet tot een oplossing komt.

2005, 188 pag., van € 20 voor € 6.75
Mets & Schilt Uitgevers, Amsterdam, ISBN 9053304304


Auteur: Autonoom Centrum
Titel: Over de grens
Sub titel: Verwijdering van vluchtelingen en migranten uit Nederland

Heden brengt het Autonoom Centrum 'Over de grens' uit, een publicatie over verwijdering van vluchtelingen en migranten uit Nederland. Het AC doet al enige jaren onderzoek naar het verwijderingsbeleid, zoals de grootstedelijke 'veeg'-acties, de Uitzetcentra en de charter-verwijdering. Hierbij zijn ervaringen verzameld van vluchtelingen/migranten die een (mislukte) uitzetting hebben meegemaakt. 'Over de Grens' handelt over de verwijderingsmachine waarin, onder gezag van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Marechaussee, de Vreemdelingendienst en de luchtvaartmaatschappijen schakels zijn. De IND schroomt er niet voor terug ter verwijdering gebruik te maken van valse documenten, sluit terugkeer-overeenkomsten met veiligheidsdiensten in landen van herkomst en verwijdert mensen naar verkeerde landen. Vaste instrumenten van het overheidsbeleid zijn afschrikking - de 'preventieve' werking - (o.a. Verwijdercentrum Ter Apel, Ama-campus, charters) en criminalisering (o.a. 'veeg'-acties, opsluiting). Het (uitrook-)beleid dwingt voornamelijk mensen de illegaliteit in, het zogenaamde zelfstandig vertrek. Nederland, voorheen een van de tolerantere landen, heeft intussen op verwijderingsgebied een voortrekkerspositie ingenomen op Europees niveau. De BBC noemde de uitzetting van 26000 afgewezen asielzoekers 'de grootste deportatie sinds de Tweede Wereldoorlog'. Uit persoonlijke verhalen in 'Over de grens' blijkt dat bij verwijdering regelmatig geweld en dwangmiddelen worden gebruikt. De verhalen zijn exemplarisch voor wat veel mensen overkomt bij verwijderingen. In herkomstregio's zet het verwijderingsbeleid veel kwaad bloed. De zelfgenoegzaamheid en de onverschilligheid waarmee de rijke landen deze mensen uit conflict- en armoedegebieden behandelen, herinnert hen aan de koloniale tijd van overheersing en vernedering. 'Over de grens' verhaalt over de zoveelste grens die wordt overschreden onder het mom van 'de democratische rechtstaat heeft besloten'. De politiek-rechterlijke macht verliest met dit beleid haar legitimiteit. Deze verwijderingen zorgen steeds vaker voor confrontaties, waarbij niet alleen het migratiebeleid ter discussie wordt gesteld, maar ook de maatschappij en de wereld waarin we willen leven. Het sluiten van grenzen en het verwijderen van vluchtelingen en migranten zijn een gevolg van een migratiebeleid dat voornamelijk gevoerd wordt vanuit scheve verhoudingen in de wereld. Met 'Over de grens' geven de autreurs munitie aan degenen die het migratiebeleid in Nederland afwijzen of kritisch volgen.

2004, 216 pag., van € 10 voor € 5
Autonoom Centrum, Amsterdam, ISBN 9080455644


Auteur: Autonoom Centrum
Titel: Grensgevangenen
Sub titel: Een kritiek op detentie van vluchtelingen en illegalen in een besloten samenleving

Een boek over de detentie van vluchtelingen en illegalen. Waarom sluiten we ze op? Wat zegt deze detentie over onze cultuur en hoe kunnen we komen tot een menswaardiger omgang met de 'vreemdeling'? 'Grensgevangenen' geeft een overzicht van de ontwikkelingen van vreemdelingendetentie in de laatste vijftien jaar: De geschiedenis, de juridische basis, een cultuurkritiek, verslag van een hoorzitting, een ronde tafel gesprek, impressies vanachter de gevangenismuren en natuurlijk verhalen van vluchtelingen en illegalen. Dit boek is een weerslag van het werk van het Autonoom Centrum rond vreemdelingendetentie van de afgelopen zes jaar. Ze willen hiermee een bijdrage leveren aan een verbreding van de kritiek op het opsluiten van vluchtelingen en 'illegalen'. Ze hopen dat dit boek anderen stimuleert om aan de kritische discussie over het vreemdelingenbeleid deel te nemen en zelf tot directe actie over te gaan. Discussie en directe acties zijn hard nodig en onlosmakelijk verbonden met een visie op ontwikkelingen in de samenleving als geheel.

1998, 160 pag., van € 9.5 voor € 4
Autonoom Centrum, Amsterdam, ISBN 9789080455610


Auteur: Bellegarrigue, Anselme
Titel: Tegen de volksvertegenwoordiging
Sub titel: Manifesten 1848-1850

Over de Franse anarchist Anselme Bellagarrigue is weinig meer bekend dan wat uit zijn zeer talrijke geschriften blijkt. Dit weinige is echter genoeg om hem te karakteriseren als een van de interessantste figuren uit de Revolutie van 1848. Ook al treedt hij pas voor het voetlicht nadat de Parijse arbeiders in juni van dat jaar zijn verslagen, hij is de eerste die de contrarevolutie en haar oorzaken aan een scherpe analyse onderwerpt. In zijn kritiek op alle republikeinse fracties zette hij tegelijk zijn opvattingen uiteen over een radicale democratie die geen behoefte heeft aan regeerders of parlementariërs van welke kleur dan ook.

2004, 173 pag., van € 14.95 voor € 6.9
Voltaire, Den Bosch, ISBN 9058480518


Auteur: Blok, G.
Titel: Baas in eigen brein
Sub titel: 'Antipsychiatrie' in Nederland, 1965-1985

In de jaren zeventig werd de klinische psychiatrie overspoeld door kritiek. Het `medisch model' en de inrichtingspsychiatrie werden verworpen. Psychiaters heetten `beulsknechten van de bourgeoisie', omdat ze onaangepaste mensen opsloten en niet inzagen dat een psychische crisis ook een doorbraak kon zijn, een weg naar persoonlijke groei. Er zat `zin in de waanzin': de schijnbare gekte was een vorm van protest tegen de onderdrukking van het `ware zelf' door ouders en samenleving. De term `antipsychiatrie', de gangbare benaming voor deze kritische golf, is ongelukkig gekozen, betoogt historica Gemma Blok. Veel critici wilden de psychiatrische hulpverlening niet afschaffen, maar verbeteren en zelfs intensiveren. Ze waren bezield door een sterke genezingsdrang. Blok beschrijft hoe de kritische psychiatrie in Nederland rond 1970 een culturele rage werd. Met name Jan Foudraine (Wie is van hout...) en de LSD-profeet Ronald Laing waren razend populair. Hun ideeën ontvingen bijval van collega-psychiaters, verpleegkundigen, psychologen en zelfs de rijksoverheid, omdat ze pasten bij een reeds bestaande drang tot hervorming van cultuur én psychiatrie. Een beschrijving van de opnameafdeling Conolly van PZ Brinkgreven (1969 –1979) dient als illustratieve casus. Begin jaren tachtig ebde de kritische beweging weg, na radicale acties tegen de biologische psychiatrie en de roep om afbraak van de psychiatrische inrichtingen, onder het motto: `vrijheid is therapeutisch'. In een epiloog gaat Blok in op wat er resteert van de kritische psychiatrie in de huidige psychiatrische praktijk.

2004, 288 pag., van € 24.95 voor € 9.95
Nieuwezijds Uitgevers, Amsterdam, ISBN 9789057121739


Auteur: Borgh, Van der, Chris & Jon Marrée
Titel: Borsele, de plaats Nergens
Sub titel:

Een boek over Borsele, waarin in de woorden van de bewoners verslag wordt gedaan van de vele veranderingen in het dorp gedurende de afgelopen 20 jaar. De overgang van de aardappelen en de suikerbieten naar de chemische industrie, de olieraffinaderij en de kerncentrale. Uit de doeken wordt gedaan hoe het radioactief afval naar de gemeente kwam en hoe ook de gezagsgetrouwe inwoners zich er tegen keerden.

1990, 148 pag., van € 6.8 voor € 1
Ravijn (opgeheven), Amsterdam, ISBN 9072768086


Auteur: Braam, Stella & Mehmet Ülger
Titel: Grijze Wolven / 5de druk
Sub titel: Een zoektocht naar Turks extreem-rechts

n 1997 verschijnt Grijze wolven. Een zoektocht naar Turks extreem-rechts. Dit boek veroorzaakt onmiddelijk rumoer. De twee auteurs worden met de dood bedreigd en moeten onderduiken. Er worden kamervragen gesteld.In deze herziene en uitgebreide editie vertellen Braam en Ulger wat er sinds de verschijning van het boek is gebeurd. Hoe reageerden de Grijze Wolven? Hoe ging justitie met de auteurs om? Is er nog steeds sprake van infiltratie in de politiek? Zijn de subsidies aan deze organisatie gestopt? Kortom, hoe staat het anno 2004 met de pogingen van Grijze Wolven een groot Turks rijk te stichten?

2004, 176 pag., van € 12.5 voor € 7
Nijgh & van Ditmar, Amsterdam, ISBN 9038803303


Auteur: Braeckman, Colette, e.a.
Titel: De Medialeugen
Sub titel:

Dat de massamedia vrij en onafhankelijk van de macht kunnen opereren, klopt niet. Bepaalde onderwerpen zijn onbespreekbaar, talloze misstanden worden gewoon "geen nieuws" gevonden, andere zienswijzen worden gemarginaliseerd, journalisten die `dwarsliggen' worden weggemanoeuvreerd. Hoe worden manipulatie en medialeugens mogelijk gemaakt? Zijn ze toevallig of vormen ze alleen maar de uitwassen van een systematische en algemene desinformatie? Tot op welke hoogte zijn ze een noodzakelijk complement van geweld en onderdrukking? Verschillende schrijver/sters geven hun antwoorden in dit boek.

1994, 168 pag., van € 13.6 voor € 4.5
Papieren Tijger, Breda, ISBN 9067280550


Auteur: Buro Jansen & Janssen
Titel: Misleidende methode, Dossier 1
Sub titel: Inlichtingendiensten en vluchtelingen

Vluchtelingen mogen zich al geruime tijd verheugen in de warme belangstelling van de zijde van de Nederlandse geheime diensten. De pogingen om informanten te werven onder vluchtelingen en asielzoekers blijven ondanks alle ontkenningen gewoon doorgaan. Hoe dat precies gebeurt blijft doorgaans duister. Nog steeds wordt op even misleidende wijze gesuggereerd dat wie `vrijwillig' het achterste van zijn/haar tong laat zien, meer kans maakt op de felbegeerde verblijfsvergunning. In nauwe samenwerking met de IND en de Vreemdelingendienst verzamelen vertegenwoordigers van de inlichtingendiensten onbeperkt informatie over vluchtelingen. Doordat ze zich niet kenbaar maken weten de vluchtelingen vaak niet eens met wie ze te maken hebben. Buro Jansen & Janssen voerde tientallen gesprekken met de asielzoekers zelf, met vluchtelingen- en migrantenorganisaties, met advocaten en deskundigen.Twaalf jaar na de vorige rapportage van het Buro over deze materie (`De vluchteling achtervolgd') blijkt er bar weinig veranderd, ondanks alle retoriek vanuit Den Haag.

2003, 160 pag., van € 12.5 voor € 6.5
Papieren Tijger, Breda, ISBN 906728162x


Auteur: Buro Jansen & Janssen
Titel: Opening van Zaken
Sub titel: Een ander BVD-jaarverslag

"Ik werk voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst, en in het kader van een meer open beleid gaan wij wat meer naar de mensen toe," zo werd je benaderd door de BVD. De "nieuwe openheid" van de Dienst slaat overal toe. Regelmatig was de BVD-chef Docters van Leeuwen te bewonderen op TV. In 1992 stuurde de Dienst zelfs voor het eerst een openbaar jaarverslag naar de Tweede Kamer. De vraag is of er werkelijk zoveel veranderd is bij de BVD. Het BVD-jaarverslag viel vooral op door wat er niet in stond. Opening van Zaken - Een ander BVD jaarverslag gaat over het functioneren van de Dienst. Over benaderingen, ontslagen, intimidaties, vage ambtsberichten, grove insinuaties, kortom: het straatniveau. En meer. Maakt het nieuwe PR-beleid de BVD salonfähig? Wordt de Dienst werkelijk gecontroleerd in de Tweede Kamer? Hoe zit het met de nieuwe taken van de BVD? Wat zoekt de BVD in Suriname? Is de BVD een bondgenoot in de bestrijding van racisme? Opening van Zaken wil een bijdrage leveren aan een debat over de taak, werkwijze en democratisch gehalte van de BVD. Wie daarover wil meepraten mag niet uitsluitend afhankelijk zijn van wat de BVD zelf naar buiten brengt.

1993, 157 pag., van € 11.32 voor € 2
Ravijn (opgeheven), Amsterdam, ISBN 9072768302


Auteur: Buro Jansen & Janssen
Titel: Welingelichte kringen
Sub titel: Inlichtingen Jaarboek 1995

De BVD is niet de enige inlichtingendienst in Nederland. De politie is een geduchte concurrent. Evenals particuliere recherchebureaus die zich op de lucratieve markt van de informatiehandel begeven. En ook het leger heeft allerlei geheime diensten. In dit boek worden de verschillende organisaties onder de loep genomen. Het geeft antwoord op vragen als: Wat had de inval bij de journalisten van Opstand te betekenen? Wat zij de laatste ontwikkelingen rond het RARA onderzoek? Wie controleert de Militaire Inlichtingendienst? Hoeveel petten heeft de Nijmeegse Regionale Inlichtingendienst op (door Louis Sévèke, r.i.p.)? Waarom spioneert een particulier recherchebureau bij Derde Wereldorganisaties? Wat is de rol van de Marechaussee op inlichtingengebied? Zijn milieuactivisten de nieuwe staatsvijanden? Werd het linkse terrorisme in West-Europa door een geheimzinnige hand gemanipuleerd? Welingelichte Kringen dringt door tot het verhaal achter de krantenkoppen.

1995, 148 pag., van € 8.86 voor € 2.5
Ravijn (opgeheven), Amsterdam, ISBN 9072768396


Auteur: Damveld, Herman
Titel: Touwtrekken om kernafval
Sub titel: 25 jaar plannen maken voor opslag in zoutkoepels

Over de geschiedenis van de Nederlandse overheidsplannen voor opslag van kernafval en het verzet ertegen. Begin 2001 werd een zoveelste fase afgesloten in het onderzoek naar een oplossing voor het probleem van het Nederlandse kernafval. De huidige opslag in Zeeland is niet geschikt voor duurzame opslag. In navolging van peperdure opslagmethodes in andere Europese landen, kwam ook de Commissie Opberging Radioactief Afval (CORA) tot de conclusie dat het opslaan van het afval in de diepe ondergrond op den duur de 'oplossing' zou kunnen zijn. Veilig onder de grond? Deze 'oplossing' stuit in diverse landen echter op protest. Het kernafval in de ondergrond heeft onder andere in Frankrijk en Duitsland inmiddels geleid tot problemen. Het grootste bezwaar tegen ondergrondse opslag in geologische formaties is het (onbeheersbare) gebrek aan veiligheid. De bevolking, milieuorganisaties en lokale politici rond de zoutkoepels in het noorden van Nederland hebben een goed georganiseerd tegenfront opgebouwd tegen de plannen van opeenvolgende regeringen die in haar maag zit geplitst met het kernafval. De auteur Herman Damveld is bestuurslid geweest van de Milieufederatie Groningen.

2001, 140 pag., van € 12.75 voor € 4.25
#, , ISBN 908064711X


Auteur: Donselaar, Jaap van
Titel: De staat paraat?
Sub titel: De bestrijding van extreem-rechts in West-Europa

Van Donselaar onderzoekt op welke wijze de overheden in België, Frankrijk, Duitsland, Engeland en Nederland zich opstellen ten aanzien van de almaar groeiende activiteiten van extreem-rechtse groepen, partijen en personen. De auteur pleit voor een actieve bestrijding van extreem-rechts door de overheid. Hij stelt het beleid in Duitsland als voorbeeld voor de andere Europese landen.

1995, 380 pag., van € 21.55 voor € 7
Babylon/De Geus, Amsterdam, ISBN 9062223044


Auteur: Geurtsen, Ton
Titel: Een geschiedenis van Verloren Illusies
Sub titel: Sociaaldemocratie in Nederland

De Nederlandse sociaal-democratie heeft in 1994 haar eeuwfeest gevierd. Maar viel er eigenlijk wel iets te vieren? Van het oorspronkelijke socialistische gedachtegoed van de SDAP is immers niets meer te bespeuren binnen de huidige Partij van de Arbeid. Geurtsen wijt dit aan een strategisch en inhoudelijk aanpassingsproces, en rekent af met het idee dat de oorzaak van dergelijke veranderingen in een reëlere kijk op de wereld van vandaag ligt. Integendeel. Geurtsen poneert de stelling dat socialistische doelen als ontwapening en deregulering juist actueler zijn dan ooit, hoewel zij van de politieke agenda verdwenen zijn.

1994, 239 pag., van € 15.9 voor € 5.8
Papieren Tijger, Breda, ISBN 9067280623


Auteur: Glissenaar-Bierlaagh, Maria e.a.
Titel: Perspectieven van een Vredesvrouw
Sub titel: Leven en Werk van Joke Roos

Joke Roos-Kruimer (1902-1989) heeft velen geïnspireerd tot een langdurig engagement voor vrede. Wie wil weten hoe zij zelf haar vredesstrijd een leven lang volhield, zal gefascineerd raken door haar levensloop. Zij wist duidelijkheid in haar overwegingen te combineren met een ondogmatische, op dialoog gerichte levenshouding. Dit boek bevat diverse essays en andere teksten van Joke Roos zelf. Deze geven een beeld van haar lange zoektocht naar een wereld met minder geweld en oorlog. Verschillende hiervan zijn een belangrijk "document humain". Bijdragen van andere auteurs - onder andere een voorwoord van Ien van den Heuvel - behandelen haar vredeswerk in woord en daad en actuele thema's als veiligheid, vredeseducatie, de betekenis van geweldloosheid en de ontwikkeling van een Noord-Zuid-dialoog. Enkele teksten met achtergrondinformatie over het vroegere "vrije" socialisme, soorten pacifisme e.d. zijn toegevoegd evenals een overzicht van diverse vredesorganisaties.

1994, 204 pag., van € 11.35 voor € 3.75
Papieren Tijger, Breda, ISBN 9067280607


Auteur: Grever, Maria & Berteke Waaldijk
Titel: Feministische openbaarheid
Sub titel: De Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in

In al haar bonte verscheidenheid was de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898 een onderneming waar de vrouwenbeweging zich in volle omvang kon presenteren. Feministische openbaarheid presenteert een nieuwe visie op de publieke discussies over sekseverhoudingen in Nederland aan het eind van de negentiende eeuw. Toegankelijk geschreven en rijk geïllustreerd biedt het inzicht in de achtergronden en motieven, de successen en beperkingen van de vrouwen van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid.

1998, 350 pag., van € 17.7 voor € 4.5
Aksant (voorheen IISG), Amsterdam, ISBN 9068611518


Auteur: Heijden, Chris van der
Titel: Een dollar per dag
Sub titel: Arm en rijk in de wereld van nu

Een van de onderdelen van het multimediaproject `Een dollar per dag' is het gelijknamige boek van historicus en journalist Chris van der Heijden, met name bekend van Grijs verleden over Nederland en de Tweede Wereldoorlog. In zijn boek schrijft Van der Heijden over het dagelijks leven van een aantal personen die ook in de documentaires optreden. Verder bevat het boek achtergrondverhalen, bespiegelingen en tal van gegevens betreffende armoede in de wereld van nu. Zoals in al zijn boeken zoekt Van der Heijden ook in `Een dollar per dag' de grenzen op, van de politieke correctheid, het engagement en het mededogen. Anders dan de documentaires gaat het boek `Een dollar per dag' ook over rijkdom: hoe ga je om met armoede als je dat fenomeen nooit gekend hebt?

2005, 328 pag., van € 22.9 voor € 6.9
Olympus Contact & Atlas, , ISBN 9789025427535


Auteur: Initiatiefgroep Open Stad
Titel: Palmen langs het IJ
Sub titel: Hekelschrift over de stad en de IJ-oevers

In verband met het al jaren woedende debat over de IJ-oevers in schreef de initiatiefgroep Open Stad dit hekelschrift op de megalomane plannen van het Amsterdamse stadsbestuur. De gemeente Amsterdam wil de stad in het laatste decennium van deze eeuw van Sloterdijk tot het IJ-meer omtoveren in een "toplocatie met internationale allure".

1992, 80 pag., van € 4.32 voor € 1
Ravijn (opgeheven), Amsterdam, ISBN 9072768175


Auteur: Jansen & Janssen, Stichting Eurowatch
Titel: Dossier Europol 2
Sub titel: Operationeel, pro-actief, effectief, executief

Bundel artikelen van de geheime dienst watchers van Jansen & Janssen. In diverse artikelen wordt de totstandkoming en oprichting van de Europese federale politiële verbindingsdienst Europol geschilderd. Aan de orde komen de taken en bevoegdheden van de dienst, de plannen die hij tot nu toe ontwikkeld heeft en de gevaren die aan zijn taken en bezigheden verbonden zijn. Hoe zit die internationale samenwerking er nu eigenlijk in de praktijk uit? De auteurs proberen een tipje van de sluier op te lichten. Belicht wordt ook het opzetten van de diverse task forces voor de bestrijding van de drugshandel en de `georganiseerde criminaliteit'. Europol lijkt zich ondanks alle ontkenningen van bewindslieden toch steeds meer richting een pro-actieve federale politie met hetzelfde soort bevoegdheden als de nationale politiediensten te ontwikkelen. Jammer is het dat de auteurs met name de nadruk leggen op de oncontroleerbaarheid en de vaag afgebakende bevoegdheden van de dienst en (in hun drang gerespecteerd te worden?) niet gewoon radicaal het bestaan van de dienst, als uitvoerend repressieorgaan van de EU verwerpen. Willen we dan wel een Europol als die `netjes' gecontroleerd wordt? Ik heb helemaal geen behoefte aan snuffel- en opsporingsdiensten. Weg ermee!

1999, 35 pag., van € 6.8 voor € 2
Jansen & Janssen, Amsterdam, ISBN Zonder


Auteur: Jongerden, Oudshoorn en Laloli
Titel: Het verwoeste land
Sub titel: Berichten van de oorlog in Turks-Koerdistan

In Het Verwoeste Land krijgen de ontheemde Koerden een gezicht. Als vreemdeling in Turkije vertelden elf gevluchte Koerden hun geschiedenis aan de auteurs. Het werden aangrijpende gesprekken; over angst, geweld en terreur; maar ook over de hoop op een dag terug te kunnen keren naar de dorpen waaruit zij met geweld werden verdreven.

1997, 112 pag., van € 11.35 voor € 3.25
Papieren Tijger, Breda, ISBN 9067280887


Auteur: Kafka, Onderzoeksgroep
Titel: CP'86
Sub titel: Met name genoemd

Een zondermeer spraakmakend boek. Na jarenlang intensief onderzoek, en met behulp van bronnen van binnenuit, slaagde onderzoeksgroep Kafka erin een van de meest buitenissige partijen te portretteren die de parlementaire democratie heeft voortgebracht: CP'86. Het boek vertelt de bizarre geschiedenis van een partij die een verbod welhaast over zichzelf afriep, en doet dat aan de hand van de mensen erachter. Een verbijsterend relaas over onderlinge twisten, scheuringen en schandalen die de partij steeds meer in het oog van justitie deden lopen, verteld met gevoel voor de hilariteit van de partijgeschiedenis. Het boek bevat biografische schetsen van de leden en biedt inzicht in onderlinge verhoudingen, ontstaansgeschiedenis, en toekomst - ook na verbod. Een onmisbaar naslagwerk voor journalisten, onderzoekers, antidiscriminatiebureaus en verder voor iedereen die de democratie gunstig gezind is.

1998, 155 pag., van € 10.2 voor € 5.95
Papieren Tijger, Breda, ISBN 906728096


Auteur: Krikke, Hans
Titel: Dagboek van een RARA-terrorist
Sub titel:

Verslag van Opstandjournalist over zijn vaak hopeloze gevecht tegen het etiket "verdacht terrorist". Als verdachte wordt hij behandeld als veroordeelde; wat hij ook ontkent, hij blijft schuldig tot het tegendeel bewezen is. Een persoonlijk verslag over een zeer ingrijpende periode uit zijn leven. Het hoge Kafka-gehalte maakt het moeilijk gissen naar de werkelijke bedoelingen van Justitie. Het is een verhaal met meerdere dimensies: een combinatie van serieus inlichtingenwerk, een eigen dynamiek, en een poging tot een juridische 'testcase'.

1996, 144 pag., van € 14.75 voor € 5.95
Papieren Tijger, Breda, ISBN 9067280445


Auteur: Krikke, Hans
Titel: De ontkenning
Sub titel: Johanna, portret van een alcoholiste

Tegen beter weten in tracht de omgeving Johanna te redden van de ondergang waarheen zij zich onmiskenbaar beweegt. Maar zowel buurtgenoten als hulpverleners stapelen fout op fout in de omgang met de alcoholiste. Ook de auteur zelf moet uiteindelijk erkennen dat hij klassieke fouten heeft begaan in zijn pogingen Johanna van de drank te houden. Daardoor zal De Ontkenning bij iedereen die - al dan niet professioneel - deel uitmaakt van de omgeving van een alcoholist, veel herkenning oproepen. Het verschaft inzicht in wat verslaving betekent en hoe er (niet) mee om te gaan.Voor de leek echter blijft het een vlot geschreven en spannend verhaal over de tragische strijd van een vrouw tegen de drankzucht en zichzelf. Het voorwoord is van Dees Postma, ex-alcoholist. In het nawoord gaat Roel Kerssemakers, werkzaam bij Jellinek Preventie te Amsterdam, in op de rol die de hulpverlening speelt in De Ontkenning. Ook bespreekt hij het alcoholprobleem op maatschappelijk niveau.

1997, 135 pag., van € 14.75 voor € 2.5
Papieren Tijger, Breda, ISBN 9067280895


Auteur: Lokin, Rutger & Marc Ouwerling
Titel: De Stilte en de Echo
Sub titel: Een fototreportage van de Overblijfselen van de Duitse vernietingingskampen in Polen

Indrukwekkend fotodocument van de Duitse vernietigingskampen in Polen. Marc Ouwerling en Rutger Lokin fotografeerden de ingetreden stilte, de stomme getuigen van een huiveringwekkende organisatie. Sobibor. Om nogmaals de weerzinwekkende feiten te tonen, van menselijk falen, van totalitaire regimes en mensonterende ideologieën. Zij beschouwen dit boek als een waarschuwing tegen de echo die nog niet is verstomd. Foto's die geen uitleg behoeven. Welbeschouwd beelden uit het dagelijks leven. Van nu en morgen.

1988, 71 pag., van € 12.5 voor € 5.45
Papieren Tijger, Breda, ISBN 9067280240


Auteur: Lubbers, Eveline & Willem Wagenaar
Titel: Dossier peperspray
Sub titel: Alsof er een sigaret in je ogen wordt uitgedrukt

De Nederlandse politie overweegt het middel peperspray te gaan aanschaffen om "het gat tussen wapenstok en pistool op te vullen". Buro Jansen & Janssen beschrijft in deze brochure de achtergronden bij dit zeldzaam gore goedje. TNO bracht op verzoek van de regering een rapportage uit over het van cayennepeper gemaakte middel en kwam tot de conclusie dat het "voldoende effectief is (dat betekent dat het iemand gedurende enige tijd afdoende uitschakelt) en geen acuut letsel veroorzaakt, noch op lange termijn negatieve uitwerkingen zal hebben". Om al deze positieve berichten over het middel te weerleggen verzamelden de auteurs divers materiaal over de spray en getuigenissen van slachtoffers (uit onder andere België, waar het middel al langere tijd gebruikt wordt). Het middel blijkt heel wat meer risico's en gevolgen te hebben dan beweerd wordt, en in het buitenland zijn er al vele gevallen bekend van buitensporig gebruik van het middel [waarbij aangetekend dient te worden dat ieder gebruik van dit middel uiteraard al buitensporig is]. In Latijns-Amerika wordt die zelfde cayennepeper gemixt met water al decennia gebruikt als martelmiddel, dat lijkt me al voldoende argument om het middel niet toe te laten.

1999, 32 pag., van € 4.55 voor € 1
Buro Jansen & Janssen, Amsterdam, ISBN Zonder


Auteur: Lubbers, Eveline (ed.)
Titel: Battling Big Business
Sub titel: Countering greenwash, infiltration and other forms of corporate bullying

Losing control in the media arena as a result of activist pressure has become a public relations nightmare for the modern multinational enterprise. Shell's Brent Spar fiasco is one well-known example, when the Greenpeace campaign against sinking the former drill platform achieved its goals. Monsanto's gross underestimation of the European resistance to the introduction of genetically engineered products is another. As more companies shift to being all about brand meaning and image, the more vulnerable they are to attacks on that image. At the same time, corporations are becoming as powerful as governments.This text reveals how corporate giants attempt to control their "enemies" and how groups and individuals can fight back.

2002, 224 pag., van € 17.95 voor € 4.5
Common Courage Press, Monroe, ISBN 1-903998-14-X


Auteur: Moore, Michael
Titel: Klauwen af van mijn land
Sub titel: Brandende vragen aan George van Arabië

Nederlandse vertaling van Michael Moore's tweede kruistocht tegen de Bush clan. Voor de beschrijving zie onder `Dude, where's my country'.

2004, 252 pag., van € 17.95 voor € 9.95
Arbeiderspers, Amsterdam, ISBN 9029531398


Auteur: Negri, Toni
Titel: Terugkeer
Sub titel: In gesprek met de filosoof van het anti-globalisme

Negri is de co-auteur van de anti-globalisme bestseller `Empire’ die door de gevestigde media tot de bijbel van de antiglobaliseringsbeweging is uitgeroepen. Voor Negri is filosofie gelijk aan activisme, gericht tegen de krachten die de ontplooiing, de vernieuwing van het leven frustreren, tegen datgene wat men enkele decennia geleden `het establishment’ pleegde te noemen. Door zijn tegenstanders ter rechterzijde is Negri altijd geassocieerd met de Italiaanse stadsguerrilleros van de Rode Brigades (die door velen ook als marionetten van de maffiose Italiaanse Staat werden en worden gezien). Hij zou de ideologische leider van de beweging zijn geweest. Hij heeft dat zelf altijd ontkend. In 1979 werd hij opgepakt en in het gevang gegooid, in 1984 kwam hij er weer uit doordat hij tot parlementslid werd gekozen. Toen kort daarna zijn parlementaire onschendbaarheid dreigde opgeschort te worden, vluchtte hij naar Parijs waar hij veertien jaar in ballingschap verbleef. In 1997 keerde hij naar Italië terug en zit tot oktober 2003 zijn reststraf onder huisarrest uit. In de tussentijd ging hij nog op audiëntie bij de paus. Onderhavig boek is de uitwerking van een interview dat de Franse journaliste Anne Dufourmantelle hem afnam. Door het hele interview heen lijkt hij gebukt te gaan onder schuldgevoel jegens de kameraden die in Italië (in de bajes) bleven. Negri voelt zich als herboren (wat voor een rol zijn bezoek aan de paus hier in speelt mag de goede god weten). Vernieuwen is het nieuwe stopwoord van Negri. Hij heeft zichzelf vernieuwd, leven is vernieuwen, leven is activisme en het kiezen van een kant in deze strijd. Zo krijgt dan ook de filosofie weer een politieke lading. “Wetenschap hoort niet neutraal te zijn”, stelt hij, wat op zich een allesbehalve (ver)nieuw(d) standpunt is. Negri lijkt zelfs enigszins esoterische trekjes te hebben gekregen. Wat te denken van levenslessen als “Lachen is de beste vorm van verzet” en “Bidden helpt wanneer je ’s nachts wakker wordt”. In `Terugkeer' vertelt Negri over zijn leven en werk. Over zijn periode als hoogleraar aan de universiteit van Padua, over de linkse terreur in Italie en over zijn tijd in de gevangenis. Leven en werk zijn in de ogen van Negri onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tegelijkertijd worden in dit boek dan ook de ontwikkelingen na 1968 en de opkomst van het anti-globalisme verhelderd met begrippen ontleend aan `Empire'.

2003, 160 pag., van € 16 voor € 7
Van Gennep, Amsterdam, ISBN 9055153745


Auteur: NN
Titel: Salam Pax
Sub titel: Het opzienbarende internetdagboek van een anonieme Irakees

`Salam Pax’ is een pseudoniem van een Irakees die in de maanden voor en kort na de Amerikaans-Britse invasie in Irak (voorjaar 2003) een Engelstalig internetdagboek bijhield. `Salam Pax’ liet in de mediabrij die door de `embedded’ journalisten (met de eenheden van geallieerde soldaten mee optrekkende journalisten) werd gemaakt een verrassend onafhankelijk geluid horen. Vooralsnog is de identiteit van de auteur onbekend en dat doet gezien hetgeen hij geschreven heeft ook niet zoveel terzake. Duidelijk is dat hij niets moest hebben van het Baath-regime van Saddam Hoessein en de zijnen, daar liet hij geen misverstand over bestaan (zelfs al ruim voor het begin van de invasie en de uiteindelijke verdrijving van Saddam). Maar hij had ook geen enkele illusie dat de Amerikanen de verbeteringen zouden brengen die Bush veelvuldig gepredikt had. Zo schrijft hij: “Naar de hel met Saddam, en moge Bush zich snel bij hem voegen”. Hij schreef dat toen de Amerikanen net aan hun opmars waren begonnen, dus ver voor dat hun bezetting in de vermomming van een bestuurlijke heropbouw zich richting fiasco begon te ontwikkelen. Doorspekt met humoristische en sarcastische commentaren beschrijft hij de aanloop tot en het verloop van de invasie, gezien door de ogen van een Iraaks ingezetene die zowel de Baath-dictatuur als de opgelegde (op Amerikaanse leest geschoeide) democratie, die de dood en verderf zaaiende aanvallen van de Amerikanen van nabij meemaakt. Hij beschrijft hoe zijn land naar de verdommenis wordt geholpen. Veel van zijn bespiegelingen blijken nu achteraf gelezen een profetische waarde te hebben. Maar in de anti-Saddam psychose die door de Amerikaanse overheid in nauw samenspel met het merendeel van de reguliere media werd gecreëerd, raakten zijn puntige analyses en waarnemingen ondergesneeuwd.

2003, 228 pag., van € 16.5 voor € 10
Spectrum, Utrecht, ISBN 9027491836


Auteur: Oorthuizen, Joost (red.)
Titel: De schulden-boemerang
Sub titel: Gevolgen van de crisis in het Zuiden voor Nederland

De schuldenkrisis van de Derde wereldlanden heeft ook gevolgen voor het rijke noorden zoals: ontbossing, klimaataantasting, gewapende conflicten en vernietigen van banen en markten. In deze brochure worden de gevolgen van de krisis voor Nederland onderzocht.

1993, 109 pag., van € 7.95 voor € 1
Ravijn (opgeheven), Amsterdam, ISBN 9072768337


Auteur: Plasschaert, Anne-Marie
Titel: Het doel heiligt de middelen
Sub titel: Een kwart eeuw illegale harddrugs in Nederland.

Verhalen van individuele betrokkenen, observaties en veel achtergrondinformatie uit diverse studies, geven een genuanceerd beeld van deze veelomvattende branche. Door verschillende facetten van de drugsproblematiek met elkaar te verbinden, ontstaat een beeld waaruit duidelijk wordt dat het drugsprobleem het gevolg is van een kunstmatige situatie die door politici is gecreëerd op basis van financiële en emotionele argumenten.

1996, 174 pag., van € 13.6 voor € 2.25
Papieren Tijger, Breda, ISBN 9067280674


Auteur: Platform tegen wapenhandel
Titel: De Nederlandse wapenhandel in de jaren negentig
Sub titel:

Geeft een overzicht van de ontwikkelingen in de Nederlandse wapenhandel en de militaire industrie sinds het einde van de koude oorlog. Het analyseert het wapenexportbeleid zoals dat op papier geformuleerd is en plaatst het tegenover de praktijk. Veel recente Nederlandse wapenleveranties hadden nooit plaats mogen vinden, maar ja, je weet hoe dat gaat. In dit boek wordt de smerige politiek van mooie woorden, slinkse daden weer eens vet onderstreept.

1998, 130 pag., van € 13.55 voor € 3.5
Papieren Tijger, Breda, ISBN 9067280984


Auteur: Raaij, André de
Titel: Jullie deugen niet!
Sub titel: De laatste jaren van Volksdagblad De Waarheid (1983-1991)

In april 1990 viel het doek voor De Waarheid, Volksdagblad voor Nederland. Tien maanden later was het gedaan met haar opvolger het weekblad Forum. De nadagen van de communistische partij-pers vormen één van de merkwaardigste perioden uit de recente vaderlandse mediageschiedenis. "Jullie deugen niet!" is het verhaal van de communistische krant, van binnenuit beschreven, aan de hand van interviews met vele betrokkenen en mede gebaseerd op eigen ervaringen van de schrijver - als lezer en redacteur van de laatste twee jaar.

1992, 115 pag., van € 13.41 voor € 1.5
Ravijn (opgeheven), Amsterdam, ISBN 9072768256


Auteur: Ravijn reeks red.
Titel: Drugs, dollars en kazernes
Sub titel: Een invasie in Panama

Een verslag van de invasie van de Verenigde Staten in Panama en de rampzalige nasleep. De bijna totale stilte rond de invasie was de aanleiding om in de pen te klimmen. In Panama kon de machtige noorderbuur ongehinderd haar gang gaan. Niemand keek ervan op of om. Achteraf bezien is de invasie in Panama een effectieve oefening geweest voor de massale aanvallen op Irak.

1991, 78 pag., van € 3.86 voor € 1
Ravijn (opgeheven), Amsterdam, ISBN 9072768132


Auteur: Reinboud, Weia
Titel: Hoe komen kringen in het water?
Sub titel: Aardige filosofie

Waarom verwateren radicale bewegingen? Heeft het iets te maken met het feit dat bewegingen zich meestal beperken tot een klein gebied? En heeft het te maken met het feit dat er een diepe kloof is tussen de wereld van het actie-voeren en de wereld van het systematisch nadenken/filosoferen? In dit boek beweren we dat je bij het zoeken van oplossingen niet om allerlei filosofische vragen heen kunt. 'Zijn er uitgangspunten te vinden die iedereen wijs vindt?' 'Wat houdt het begrip 'vrijheid' in, en wat is (filosofisch gezien) het verschil tussen anarchisme en liberalisme?' 'Hoe ontstaat kennis?' 'Bestaat wilskracht?' 'Wat heb je aan het begrip 'waarheid'?' 'Hoe zijn 'voelen' en 'denken' met elkaar verweven? 'Aan de hand van deze en vele andere vragen wordt er in dit boek een eigen, alternatieve filosofie gebouwd. Een filosofie die niet alleen consequenties heeft voor de inhoud van je hoofd maar ook voor je doen en laten in het dagelijks leven. Het gaat niet om de geschiedenis maar om de toekomst, om stevige veranderingen. En aangezien we met ons allen op 1 aarde wonen, is dit boek bedoeld voor iedereen.

2001, 308 pag., van € 9 voor € 5
Atalanta, Utrecht, ISBN 9073034027


Auteur: Rigoulot, Pierre
Titel: De Schurkenstaat
Sub titel: Een geschiedenis van Noord-Korea

`Schurkenstaat’ is een kruistocht tegen het Noord-Koreaanse régime én een aanklacht tegen de dubieuze rol die de VS, Zuid-Korea, Japan, Rusland, China en de EU volgens de auteur spelen. Keer op keer weet de Kim-dynastie concessies van deze landen af te dwingen, zonder dat het hierbij tot een verbetering van de mensenrechtensituatie in Noord-Korea komt. De auteur beschrijft tot in de kleinste details alle facetten van de volstrekt autoritaire en van de buitenwereld afgesloten staat Noord-Korea. Rigoulot stelde in 2001 de mémoires van de dissident Kang Chol Hwan op papier (`De aquariums van Pyongyang’) en verzorgde in 1997 in `Zwartboek van het communisme’ het hoofdstuk over de terreur en onderdrukking in Noord-Korea, Vietnam en Laos.

2003, 128 pag., van € 12.5 voor € 7
Atlas, Amsterdam, ISBN 9045011492


Auteur: Rooymans, John
Titel: Het Tonar-dossier
Sub titel: Zaanse zwendel in Moskou, of hoe Ahold zaken doet

Albert Heijn is al lang niet meer de sympathieke kruidenier die op de kleintjes let. Het Russiche bedrijf Tonar en de Moskouse bevolking hebben dat inmiddels ondervonden. Onderbouwd met documenten weet John Rooymans te bewijzen dat Ahold subsidiegeld misbruikte, de Russiche overheid en bedrijfsleven om de tuin leidde, en dar miljoenen aan overhield. Levendige beschrijving van hoe de Zaanse grootgrutter haar spel van list en bedrog speelde middels fraaie persverklaringen en dure advocaten.

1997, 192 pag., van € 13.55 voor € 1.6
Papieren Tijger, Breda, ISBN 9067280909


Auteur: Roy, Arundhati
Titel: Oneindige gerechtigheid
Sub titel: Politieke gedachten

Roy is een Indiase romanschrijfster die zich de laatste jaren ook in toenemende mate politiek geëngageerd heeft. Zo is ze nauw betrokken bij een grote campagne in India tegen de aanleg van verwoestende megastuwdammen, en liet ze zich na 11 september 2001 niet onbetuigd wat betreft haar afkeer van de Amerikaanse en West-Europese politiek met betrekking tot de `war on terrorism’. In deze bundel werden een groot aantal politieke artikelen verzameld. Deze handelen onder andere over de atoommacht India en de atoombomproeven die er in 1998 werden uitgevoerd. Een groot artikel is gewijd aan de corrupte Indiase staat en haar drang naar de bouw van megalomane stuwdammen die de waterhuishouding in de war schoppen, miljoenen mensen (zonder noemenswaardige compensatie) verdrijven van huis en haard, waarbij gegoocheld wordt met cijfers en statistieken en uitgebreid geschoven wordt met geld (steekpenningen en voor-wat-hoort-wat leningen - van met name de Wereldbank). Een artikel over energiepolitiek en het ENRON-schandaal in de VS, over de globalisering van de economie en de protesten daar tegen, een artikel over de Amerikaans-Europese campagne `infinite justice’, een fraai stuk over het gegoochel met taal - "oorlog is vrede" - waarin ze aangeeft dat met elke uiting die uit de monden van de `infinite justice’-aanhangers en -uitvoerders komt meestal het tegenovergestelde wordt bedoeld van wat gezegd wordt. In de laatste twee artikelen gaat ze in op de spierballentaal van de Indiase regering en fundamentalistische hindoe-partijen in India. Goed geschreven artikelen die een duidelijk standpunt weergeven.

2003, 298 pag., van € 22.5 voor € 8
Prometheus / Bert Bakker / Ooievaar, Amsterdam, ISBN 9044601881


Auteur: Said, Edward
Titel: Oriëntalisten
Sub titel:

In dit wereldwijd geprezen, fel bekritiseerde en veel geciteerde boek, na ruim een kwarteeuw eindelijk in het Nederlands vertaald, beschouwt Edward Said (1935-2003) de aard en de geschiedenis van de houding van het Westen ten aanzien van het Oosten. Said beschouwt ‘oriëntalisme’ als een invloedrijke, effectieve, Europees-ideologische creatie, die schrijvers, filosofen en koloniale bestuurders de mogelijkheid bood om te kunnen omgaan met het ‘andere’ van de oosterse cultuur, gewoonten en godsdienstige overtuigingen. Hij volgt verwoed en bewonderend het pad door de werken van Homerus, Nerval, Flaubert, Disraeli en Kipling, wier fantasievolle beschrijvingen flink hebben bijgedragen aan het romantische en exotische beeld dat het Westen kreeg van het Oosten. Ook gaat hij uitvoerig in op de geschiedenis van de wetenschappelijke oriëntalistiek. Said onderzoekt, steunend op zijn eigen ervaring als Palestijn die leefde in het Westen, hoe de oriëntalistische beeldvorming een reflectie kan zijn van Europees imperialisme en racisme.

2005, 480 pag., van € 35 voor € 12.5
Mets & Schilt Uitgevers, Amsterdam, ISBN 9789053303962


Auteur: Schans, Wil van der & Jelle van Buuren
Titel: Europees asielbeleid in 2000
Sub titel:

Het afgelopen decennium is de Europese Unie steeds meer vorm gaan krijgen. Met name op het gebied van binnenlandse veiligheids- en immigratiepolitiek is de laatste vijf jaar een hoop veranderd en stevenen we snel af op een Europees gecoördineerd vluchtelingen- en immigratiebeleid, waarbij de buitengrenzen steeds verder worden dichtgespijkerd en de toelatingscriteria van de diverse lidstaten steeds meer op elkaar worden afgestemd. Na de EU-top in Tampere (Finland) lijkt de Europese eenwording op dit gebied definitief vorm te gaan krijgen. De auteurs beschrijven de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en gaan in op de veranderingen die de toekomstige vluchtelingen te wachten staan.

1999, 136 pag., van € 11.35 voor € 4.75
Papieren Tijger, Breda, ISBN 9067281042


Auteur: Uzala, Ayhan
Titel: Dagboek van een vermiste
Sub titel:

Ayhan Uzala is een Turks-Koerdische communist, die meerdere malen door speciale eenheden van de Turkse politie is opgepakt, gemarteld en verhoord. De laatste keer is hij naar eigen zeggen aan de dood ontsnapt vanwege zijn Nederlandse nationaliteit. Het dagboek, dat is geschreven in een literaire stijl, is het verhaal van een revolutionair, een strijder voor mensenrechten, die niet wil buigen voor de onderdrukking van zijn ondervragers. Eric Outshoorn van de Volkskrant meent dat Uzala nauwelijks sympathie kan oproepen, door wat Outshoorn noemt: zijn steeds irritanter wordende terminologie over zijn communistische filosofie; in zijn cel zit geen angstig menselijk wezen met wie de lezer zich kan identificeren, maar een geprangde revolutionaire held. Het is duidelijk dat de lezer Outshoorn niet begrijpt dat het Uzala niet is te doen om sympathie, maar om rechtvaardigheid. Met een nawoord van Mehmet Ulger.

2003, 317 pag., van € 16.7 voor € 9.9
Papieren Tijger, Breda, ISBN 906728114X


Auteur: van den Oudenrijn, Frans
Titel: Autonomie
Sub titel: Hoofdlijnen van het politiek-theoretisch project van Toni Negri

Toni Negri is de grote theoreticus van 'Potere Operaia' één van die 'verlicht- stalinistische groeperingen die in het roerige Italië van eind jaren zestig en begin zeventig welig tierden. In deze publicatie schetst de auteur enkele stadia uit de politie-theoretische ontwikkeling van het denken van Toni Negri. Wel academisch, niet kritisch. Invloed van zijn theologisch-filosofische opleiding, wellicht?

1992, 58 pag., van € 13.6 voor € 3.25
Papieren Tijger, Breda, ISBN 9067280380


Auteur: Wainwright, Hilary
Titel: Reclaim the State
Sub titel: Adventures in Popular Democracy

Ostensibly a rejoinder to the neo-liberal celebration of the free market and the deregulation and privatization of government services, this book is really a left-wing attack on the social democratic welfare state. Wainwright contends that social democracy is weak, inefficient, bureaucratic and captive to the very business interests it is supposed to tame. Echoing Friedrich Hayek's epistemological critique of state planning from the opposite ideological direction, she argues that social democracy imposes top-down social engineering that ignores the tacit, practical knowledge of ordinary people, and thus stifles the genius for self-government that resides in the masses. These problems are structural defects of representative democracy, which reduces people to passive observers of a contest between political elites, and can be cured only by a participatory democracy that enlists them in the detailed formulation and implementation of government programs.

2003, 252 pag., van € 22 voor € 7
Verso, London, ISBN 9781859846896


Auteur: Wals, Henk
Titel: Makers en Stakers
Sub titel: Amsterdamse bouwvakarbeiders en hun bestaansstrategieën in het eerste kwart van de twintigste eeuw

De Amsterdamse bouwvakarbeiders in het eerste kwart van de twintigste eeuw zijn het onderwerp van Makers en Stakers. Aan de hand van de turbulente ontwikkelingen in de hoofdstedelijke woningbouw wordt nagegaan welke strategieën zij met hun gezinnen ontplooien om in moeilijke tijden het hoofd boven water te houden. De situatie op het werk, de huiselijke omstandigheden en het vakbondsleven worden systematisch met elkaar in verband gebracht. De culturele aspecten van het arbeidersbestaan krijgen daarbij nadrukkelijk aandacht.

2007, 370 pag., van € 26.5 voor € 4.5
IISG/NIWI (zie Aksant), Amsterdam, ISBN 9068612093


Auteur: Wiersma, Rymke
Titel: Het beste voor de aarde
Sub titel: Het moeilijkste kinderboek van altijd

Er bestaan vele boeken voor 'volwassenen' over kinderen. Dit is nou eens een boek voor kinderen over grote mensen. Bijvoorbeeld over het feit dat grote mensen vaak net doen alsof ze alles heel zeker weten. En dat grote mensen vaak niet durven te laten zien wat er in ze omgaat. Door dit soort grote mensen-kwalen ontstaan er veel problemen in de wereld. Maar de toestand is gelukkig niet hopeloos; iedereen kan leren, zelfs grote mensen. Maar het boek gaat ook over veel andere onderwerpen. Het zekere gedrag van grote mensen leidt bijvoorbeeld tot de vraag of 'de waarheid' bestaat. Ook andere ingewikkelde problemen/puzzels komen aan bod: 'wat is materie?', 'ligt de toekomst al vast?' en 'bestaan er goede en slechte mensen?' Een filosofisch kinderboek dus. Maar niet los van het dagelijks leven: 'wie lust er billen?' - over het wel of niet eten van dieren, 'is geld nodig?' -over bazen en regeltjes en over een dorpje waar alles heel anders gaat, 'ben jij een meisje of een jongetje?' - over wat dat uitmaakt en voor wie. Een kinderboek, voor kinderen die een boek met veel lettertjes en veel vraagtekens niet uit de weg willen gaan. Maar het boek is niet alleen bedoeld voor kinderen. Het is voor alle mensen die zin hebben om de wereld en omstreken van vraagtekens te voorzien. Voor velen blijkt het trouwens een leuke inleiding te zijn op het dikkere en van minder plaatjes voorziene 'Hoe komen kringen in het water.'

2000, 240 pag., van € 9 voor € 5
Atalanta, Utrecht, ISBN 9073034019


This page was updated on: 12/19/2008